ติดต่อ ฝ่ายเลขานุการ ศบภ.กห.
กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกิจการพลเรือน
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

E-Mail: DISASTER@MOD.GO.TH Tel / Fax: 0 2224 2032

สถิติผู้เข้าชม